HVA ER GESTALTTERAPI?

Lurer du på hva gestaltterapi er?Kort introduksjonsfilm fra NGF (Norsk gestaltterapeut forening):

Gestalttilnærmingen


I vesten er gestalt en svært utbredt metode, både innen psykoterapi, undervisning, konflikthåndtering, ledelse og organisasjonsutvikling. Gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls, har uttalt:


«Gestaltterapi er en FOR fin metode til BARE å bli brukt på syke mennesker.”

Hvordan jobber en gestaltterapeut?


Gestaltterapi er en samtaleterapi hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket: tanker, følelser og kroppsuttrykk.


I gestaltterapi er forholdet mellom klient og terapeut viktig. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Det betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger, derfor en vesentlig del av studiet er at vi får innsikt i egne holdninger, prosesser og hvem vi er. Dette skjer både gjennom måten undervisningen er lagt opp på, og ikke minst gjennom 100 timer terapi som er et av kravene for å bli gestaltterapeut, dette gjennom egenterapi på minimum 100 timer, før og under studiet.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes.


Terapeuten bruker metoder for å bevisstgjøre klienten på egne følelser, reaksjoner og handlinger. Det gir klienten mulighet til tydeligere å erkjenne og se seg selv og sine valg. Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser, og i egenutvikling.Hva er forskjellen mellom en psykolog og en gestaltterapeut?I prinsippet er det mange likhetstrekk i hva en psykolog og en gestaltterapeut gjør i terapitimene, men en psykolog har noe lengre og annerledes utdanning enn en gestaltterapeut. Imidlertid er 3 års høyere utdanning fra tidligere et opptakskrav ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole (NGI), så alt i alt har gestaltterapeuter minst 7 års høyere utdanning, profesjonsutdanningen for psykologer er på 6 år. I tillegg kreves det profesjonell erfaring i arbeid med mennesker, noe som ikke er tilfelle for psykologer og psykiatere.

 

En vesentlig del av studiet er at vi får innsikt i egne holdninger, prosesser og hvem vi er. Dette skjer både gjennom måten undervisningen er lagt opp på, og ikke minst gjennom 100 timer terapi som er et av kravene for å bli gestaltterapeut. , dette gjennom egenterapi på minimum 100 timer, før og under studiet. Vi bruker oss selv, vår egen historie og våre egne utfordringer for å innlære teori og metoder, og vi blir kjent med egne interaksjonsmønstre og egen sosial atferd. Alle de metoder vi bruker har vi selv god erfaring med underveis i studiet og gjennom egenterapi. Utdanningen til psykologer og psykiatere inneholder ikke en slik egenprosessdel.

Filmen er produsert i 2018 og sendes på NRK som en del av serien ’Mitt yrke’, og ligger også på www.NRK.no og utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no

Gestaltterapiens historie og filosofi


Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele.


Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene, gestaltterapi bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi.


Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi er en terapeutisk retning og behandlingsformen har spredning over hele veden, og en av de meste utbredte psykoterapeutiske retning i dag. 


Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.


Uttrykket “Å lære er å oppdage” stammer fra F. Perls, og siktet til det å vokse og modnes som menneske. Det er ikke nok å lære om den verden jeg lever i, men også å lære om meg selv (bli seg selv bevisst), og mitt forhold til andre mennesker.


“Å lære er å oppdage” Å oppdage er en helt ut subjektiv prosess. Det er bare jeg som kan oppdage for meg. Andre kan peke på ting, vis meg ting eller gjøre meg oppmerksom på de forhold de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det for meg. Det er det bare jeg som kan gjøre.


Gestaltterapi og psykisk sykdom


Gestaltterapeuter stiller ikke diagnoser, vi er mer opptatt av det som skjer mellom deg som klient og meg som terapeut i øyeblikket. Jeg søker ikke å være nøytral i relasjon til deg som klient, jeg ønsker en relasjon som bærer preg av et møte mellom to mennesker heller enn den mer tradisjonelle klient-terapeutrelasjonen.


De fleste norske fastleger er godt kjent med og anerkjenner gestalt psykoterapi. I gestaltterapi er en opptatt av samspillet mellom mennesket og dets omgivelser. I gestaltterapien er god helse at mennesker tilpasser seg sine omgivelser på enklest og best mulig måte. Dette synet på helse er også grunnen til at gestaltterapeutene ikke definerer mennesker med psykiske lidelser som syke, men som mennesker som strever med å tilpasse seg sine omgivelser.

 

I gestaltterapi er en opptatt av helhetstenkning, der symptomene på plager og problemer slik klienten opplever og beskriver dem, er en del av det som utforskes i terapien. Utforsking og behandling av klientens problemer er ifølge teorien sammenknyttet, og foregår samtidig.